O škole

Z historie školy

Hudba a hudební školství má v našem městě dlouholetou tradici. Již od druhé poloviny 19. století se ve Velkých Opatovicích vyučovalo hudbě, a to hře na housle. Prvním vyučujícím byl pan Libor Svoboda, kterého v této bohulibé činnosti následoval také jeho syn František – varhaník.

V padesátých letech minulého století vyučoval po domech hře na housle a klavír pan Josef Kincl, ředitel školy v. v. O něco později byl při osvětové besedě založen hudební kroužek, vedený panem Antonínem Vozkou, absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, který současně také vyučoval hudbě na hudební škole v Jevíčku a jeho přičiněním byla v roce 1959 k jevíčské hudební škole zřízena pobočka ve Velkých Opatovicích. Vedoucím této pobočky se stal již zmiňovaný pan Antonín Vozka.

V roce 1963 byla velkoopatovická pobočka, díky novému zřízení správních celků, ustanovena pobočkou hudební školy v Boskovicích. V roce 1965 dostávají školy tohoto typu nový název a stávají se lidovými školami umění (LŠU). V tomto roce přibyl na pobočku ve Velkých Opatovicích další vyučující, kterým byl výborný pedagog hry na klavír pan Jaroslav Kaderka.

Od roku 1979 se z pouhé pobočky stává samostatná lidová škola umění, jelikož počet žáků přesáhl 100. Prvním ředitelem této školy byl pan Antonín Vozka, který v roce 1981 odešel do lidové školy umění v Jevíčku a jeho nástupcem se stává pan Petr Křivinka, který se ujímá vedení, s jednoletou přestávkou, kdy ho ve funkci nahradila paní Dagmar Marková, až do konce července roku 2000, kdy se stává ředitelem ZUŠ v Letovicích. Od srpna téhož roku nastupuje do funkce ředitelky Základní umělecké školy ve Velkých Opatovicích Marcela Ladecká.

Díky legislativním změnám po roce 1990 se opět mění název tehdejších lidových škol umění (LŠU) na základní umělecké školy (ZUŠ).

V roce 1993 škola získala právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací.

23. 5. 2018