Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - poznávání okolního i svého vnitřního světa prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto poznání směřuje k tomu, aby se naučili rozumět výtvarnému umění, rozumět jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti. Kultivuje schopnosti žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm estetické hodnoty. Cílem oboru je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.
Žáci se seznamují s různými výtvarnými technikami, které používají při práci. S postupem do vyšších ročníků tyto techniky zdokonalují, své dovednosti i znalosti prohlubují. Při zadávání práce se vždy přistupuje k individuálním schopnostem žáků.

Výuka VO probíhá pouze na kmenové škole ve Velkých Opatovicích.

Učitelé

  • MgA. Renata Štindlová
  • MgA. et Mgr. František Žáček

 

Vzdělávací obsah

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách.V předmětu označeném jako „Plošná tvorba“ se žáci učí především malovat, kreslit a vytvářet grafiku. V průběhu studia se však setkají i s dalšími „plošnými“ technikami jako je počítačová grafika, koláž, apod.„Prostorová tvorba“ zahrnuje práci s hlínou, vytváření objektů z různých materiálů, drátkování, prostorovou práci s papírem apod. Grafická a vizuální tvorba je především o vytváření animací a videa v počítači. Všemi výše uvedenými předměty nenásilně prostupuje získávání znalostí z oblasti výtvarné kultury a výtvarného umění.

Žáci ke studiu ve výtvarném oboru jsou přijímáni od 5 let.

 

4. 6. 2018